Legater

Understøttelsesforeningens stiftelse:

Lørdag den 21.februar 1942, kl 15.30 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Hotel Postgården i Holbæk af ” Understøttelsesforeningen for Tømrermestre i Holbæk

Foreningens formål var at opspare en kapital på kr. 40.000,00 og at anvende de årlige renter til understøttelse af værdigt trængende tømrermestre i Holbæk og disses enker.
Hver medlem betalte årligt i kontingent kr. 25,00.

Understøttelsesforeningen har levet et stille og roligt liv som ”lillebror” til mesterforeningen. Dette betød at der i 2006 på generalforsamlingen blev vedtaget at sammenlægge det der nu hed Holbæk Murer og Tømrermesterforening sammen med Understøttelsesforeningen for Holbæk Murer- og Tømrermestre. Mesterforeningen har herefter overtaget forpligtigelsen  til at yde understøttelse som følger.:

Der kan gives støtte til:

Der kan ydes økonomisk støtte til enker efter foreningens medlemmer, herunder som udgiftsdækning for deltagelse i Murer og Tømremesterforeningens arrangementer.

Der kan uddeles legater i passende portioner til unge murer-/ snedker-/ tømrersvende, som er i videregående uddannelse inden for faget eller hertil beslægtede.
 

Det er en forudsætning, at ansøgeren er udlært hos en af Holbæk Murer- og Tømrermesterforenings medlemmer.

Foreningen meddeler primo oktober i annonceform i lokale dagblade, at ansøgning om tildeling skal indsendes til foreningen så betids, at udbetalingen kan finde sted primo december.

Ansøgning skal adresseres til : Holbæk Murer- og Tømrermesterforening, v/ formand Erik Taagaard, Hjulmagervej 7, 4300  Holbæk.


Der kan også ydes økonomisk støtte  til passive medlemmer og eller nyuddannet murer-/ snedker-/ tømrersvend der ved den beståede svendeprøve har opnået særligt flot resultat, som minimum bronze eller sølv, eller på anden måde har gjort sig fortjent. Det skal bemærkes at der i givet fald kan forekomme tildeling til svend der ikke er udlært hos en af mesterforeningens medlemmer.